ŽIVOTOPIS

Antonija Vukšić

dr.sc. Antonija Vukšić, dr. med. – specijalist neurologije

Diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2008. godine.

U Kliničkoj bolnici „Sestre milosrdnice“ 2009. godine odradila obavezni pripravnički staž, nakon čega radi kao liječnik obiteljske medicine i hitne službe u Domu zdravlja Gračac.

Od lipnja 2010. godine zaposlena je u Poliklinici Bonifarm kao liječnik suradnik u kliničkim ispitivanjima. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2013. godine upisala znanstveni poslijediplomski studij „Biomedicina i zdravstvo“ te je 2020. godine uspješno obranila doktorsku disertaciju „Učinci antilipidnih lijekova na kolinesterazu i parametre oksidacijskoga stresa u normolipemičnih i hiperlipemičnih štakora“ i stekla naslov doktora znanosti. Autor ili koautor je više znanstvenih i stručnih radova.

Specijalizaciju iz neurologije započinje 2014. godine na Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb, te nakon položenog specijalističkog ispita 2020. stječe naslov specijalista neurologije.

Aktivno sudjeluje u brojnim  kliničkim istraživanjima novih lijekova, posebno iz područja Alzheimer-ove bolesti, multiple skleroze i liječenja boli.

Dodatno se educira u području elektroencefalografije i epileptologije te neurosonologije i stječe službeni certifikat za obavljanje neuroloških ultrazvučnih pregleda.

Članica je Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog neurološkog društva, Europskog društva za neurosonologiju i cerebralnu hemodinamiku kao i Hrvatskog društva farmakologa.

Dr.sc. Antonija Vukšić, dr.med.

Dr.sc. Antonija Vukšić, dr.med.